Tällä sivustolla Sanofi julkaisee terveydenhuollon ammattilaisten kanssa vuonna 2021 tehdyn yhteistyön taloudelliset luvut. Näin toimien Sanofi tukee omalta osaltaan lääketeollisuuden aloitetta avoimuuden edelläkävijänä.

Miksi taloudellisen yhteistyön julkistaminen on tärkeää?

Yhteistyö teollisuuden, terveydenhuollon ammattilaisten ja terveydenhuollon organisaatioiden kanssa on tärkeää lääkekehityksen ja lääkkeiden oikean käytön kannalta. Taloudellisen yhteistyön julkistamisella haluamme edistää toiminnan läpinäkyvyyttä.

Miten Sanofi sitoutuu julkistamiseen?

Lääketeollisuuden Euroopan kattojärjestö EFPIAan kuuluvana konsernina Sanofi julkaisee terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa tehdyn yhteistyön taloudelliset luvut toukokuun lopusta alkaen kautta koko Euroopan. Taloudellisessa yhteistyössä julkistetaan muun muassa terveydenhuollon ammattilaisille maksetut palkkiot.

Miksi Sanofi tekee yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten ja organisaatioiden kanssa?

Yhteistyön avulla saamme tärkeää ja riippumatonta asiantuntijatietoa käytännön hoitotyötä tekeviltä terveydenhuollon ammattilaisilta. Tätä tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi tutkimus- ja kehitystoiminnassa.

Haluamme myös tukea terveydenhuollon ammattilaisten jatkokoulutusta.

Lääketeollisuuden ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyö tuo viimeisimmän tutkimustiedon potilastyöhön.

Yhteistyön avulla lääketieteen tuorein tutkimustieto saadaan suomalaispotilaille nopeasti. Yhteistyö mahdollistaa sen, että lääkeyritykset pysyvät kosketuksessa potilastyöhön: yritykset ymmärtävät käytännön potilastyön haasteita ja tarpeita. Näiden tarpeiden tiedostaminen ja ymmärtäminen auttaa yrityksiä kehittämään muun muassa potilaiden tukemiseen tarkoitettuja ohjelmia (patient support programs).

Yhteistyö on välttämätöntä myös uusien lääketieteellisten innovaatioiden synnyttämiseksi.

Yritysten ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteistyönä tehtävien lääketutkimusten avulla potilaat saavat puolestaan käyttöönsä lääkkeitä, jotka eivät muuten välttämättä vielä olisi edes markkinoilla.

Yhteistyö edistää myös lääketiedettä ja kehittää lääkärien ammattitaitoa.

Lääkärit toimivat myös lääkeyritysten asiantuntijoina, ja silloin tehdystä työstä maksetaan korvaus, aivan kuten muillakin aloilla tehtävästä työstä.

Korvaukseen vaikuttaa työmäärä, siihen käytettävä aika sekä asiantuntijuuden taso. Julkaistussa taloudellisessa yhteistyössä palkkiot henkilöä kohden on esitetty yhteissummana. Näihin yhteissummiin liittyy useimmiten merkittäviä työmääriä ja paljon aikaa asiantuntijoilta.

Sanofi toimii terapia-alueilla, joissa myös hoitajien merkitys potilaiden ohjaamisessa ja tukemisessa on erittäin merkittävä. Tästä johtuen teemme yhteistyötä hoitajien kanssa.

Eri yhteistyömuotoja ovat esimerkiksi

Koulutus

  • koulutusten järjestämisen tukeminen
  • rekisteröintimaksut koulutustilaisuuksissa tai kongresseissa
  • matka- ja majoituskustannukset
  • näyttelypaikkavuokrat, mainostilan ostaminen

Asiantuntijoiden tietotaidon hyödyntäminen

  • palkkiot puhujille ja kouluttajille
  • koulutusmateriaalien suunnittelu ja tuottaminen
  • muu asiantuntijakonsultointi
  • tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan liittyvä yhteistyö

Kenen tietoja julkaistaan?

Julkistaminen koskee terveydenhuollon ammattilaisia eli lääkäreitä, proviisoreja, farmaseutteja ja sairaanhoitajia sekä terveydenhuollon organisaatioita, kuten yhdistyksiä ja liittoja.

Julkistamisraportti 2021

Taloudellisten etuuksien julkistaminen 2021 - Julkistamisessa käytetyt menetelmät

PM MAT-FI-2100853 - 1.0 - 08-2021, elokuu 2021