Tämän asiakirjan ("sopimus") on toimittanut Sanofi Oy, yhtiö, jonka Y-tunnus on 1048723-8 ja jonka rekisteröity toimisto sijaitsee osoitteessa Revontulenkuja 1, 02100 Espoo, Suomi (jäljempänä "Sanofi"), ja siinä kuvataan Sanofin käytäntö, joka koskee terveydenhuollon ammattilaisten (vieraat) kutsumista tieteellisiin ja/tai lääketieteellisiin tapahtumiin ("tapahtuma").

  1. Eettiset lait. Sovellettavien lakien ja seuraavien mukaan: (i) EFPIA:n säännökset terveydenhuollon ammattilaisille Euroopan unionissa tai (ii) IFPMA:n säännökset terveydenhuollon ammattilaisille Euroopan unionin ulkopuolelta, Sanofin kattamat kutsujen kustannukset koskien lääkkeiden mainontaa rajoittuvat ainoastaan kustannuksiin, jotka aiheutuvat tapahtuman rekisteröinnistä sekä matka- ja majoituskuluista vieraan kanssa. Mitään henkilökohtaisia kustannuksia tai vieraan seuralaiseen liittyviä kustannuksia ei täten korvata.
  2. Läpinäkyvyys. Eettisten lakien ja/tai lääketeollisuusalaa koskevien lakien ja/tai säännösten velvoittamana Sanofin ja/tai sen osakkuusyhtiöiden on julkaistava tiedot kutsua varten tehdyistä rahansiirroista ja niiden laajuudesta. Sovellettavien tietosuojalakien mukaan vieras voi antaa suostumuksensa tällaiseen tietojen julkaisuun tietosuojaa koskevassa suostumuslomakkeessa, joka lähetetään erikseen.
    Tämän asiakirjan tarkoituksessa "osakkuusyhtiö(i)llä" tarkoitetaan Sanofin emoyhtiötä "Sanofi" (rekisteröity PARIISISSA, Ranskassa numerolla 395 030 844, jäljempänä "Sanofi SA") ja kaikkia laillisia tahoja, joita Sanofi SA hallitsee tai jotka ovat yhteisen ohjauksen alaisuudessa Sanofi SA:n kanssa tai jotka hallitsevat Sanofi SA:ta. Tämän asiakirjan tarkoituksessa "hallinta" tarkoittaa vähintään viidenkymmenen prosentin (50 %) joko suoraa tai välillistä omistajuutta osakepääomasta tai osuutta äänivallasta.
  3. Tietosuoja. Sanofi käsittelee kaikkia kutsua varten saatuja henkilötietoja sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Sanofi käsittelee kaikkia vieraalta saatuja henkilötietoja, mukaan lukien – mutta ei niihin rajoittuen – vieraan nimi, ammatti, osoite, yhteystiedot ("henkilötiedot") kutsuun liittyvissä tarkoituksissa Sanofia koskevien lainmukaisten, säännöksiin liittyvien ja sääntöjenmukaisuusvelvoitteiden mukaisesti. Näihin velvoitteisiin kuuluvat mm. lahjonnanvastaiset lait, tilintarkastusvelvoitteet, verotiedot, raportointivelvoitteet sekä tapahtumaan liittyvät tarkoitukset ("tarkoitukset"). Sanofi saattaa paljastaa henkilötietoja osakkuusyhtiöilleen ja mille tahansa kolmannelle osapuolelle, joka tarjoaa Sanofille palveluita ("vastaanottajat") tässä kuvattuihin tarkoituksiin sekä tallennustarkoituksiin. Paitsi mitä tässä on mainittu, henkilötiedot pidetään luottamuksellisina. Henkilötiedot voidaan näin ollen tallentaa, niitä voidaan käsitellä tai siirtää näissä tarkoituksissa vastaanottajille, jotka saattavat sijaita kolmansissa maissa, joilla ei välttämättä ole samanlaista tietosuojatasoa kuin ETA-alueen jäsenmailla. Sanofi ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin turvatakseen henkilötiedot ja estääkseen niihin pääsyn. Sanofi säilyttää ja käsittelee henkilötietoja sellaisen ajanjakson ajan, jonka voidaan kohtuullisesti määrittää olevan liiketoiminnan kannalta välttämätöntä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Käsittelyn vastustus tai pyyntö (i) päästä tarkastelemaan tai (ii) oikaisemaan henkilötietoja tai (iii) saada henkilötiedot jäsennetyssä ja koneluettavassa muodossa voidaan tehdä ottamalla yhteyttä "tietosuojavirkailijaan" Sanofin osoitteessa. On myös mahdollista tehdä tietojen käsittelyä koskeva valitus paikalliselle tietosuojaviranomaiselle.
  4. Vieraan velvollisuudet. Vieras takaa, että hänen kutsuun liittyvien etujen hyväksyntänsä on hyväksytetty asianmukaisilla henkilöillä, silloin kun tämä on tarpeen lain, kollektiivisten, Sanofin ja vieraan välistä suhdetta koskevien alan standardisopimusten sekä työnantajan säännösten mukaisesti. Vierasta ei tulla pitämään Sanofin työntekijänä, edustajana tai kumppanina, eikä osallisena mihinkään Sanofin työntekijälle tarkoitettuun ohjelmaan, vakuutukseen tai muihin etuuksiin.
  5. Verot. Vieras on vastuussa kaikista verotus- ja sosiaalietuusmaksuista, jotka saattavat tulla maksettaviksi kutsun myötä saatujen etuuksien takia. Jos se on tarpeellista viranomaisraportointivelvoitteiden takia, vieras suostuu lisäksi toimittamaan Sanofille tällaisia tietoja siinä määrin kuin on kohtuullisesti tarpeen liittyen tällaisten etuuksien vastaanottamiseen.
  6. Lahjonnan torjunta. Tässä sopimuksessa kuvatut järjestelyt eivät ole eikä niitä ole tarkoitettu kannustimeksi tai palkkioksi henkilön menneestä, tämänhetkisestä tai tulevasta halukkuudesta määrätä, antaa, suositella (mukaan lukien muodolliset suositukset), ostaa, maksaa, hyvittää, valtuuttaa, hyväksyä tai toimittaa mitään Sanofin myymää tai tuottamaa tuotetta tai palvelua, tai kannustimeksi myöntyä haastatteluun myynti- tai markkinointitarkoituksissa. Vieras vahvistaa ymmärtävänsä, että Sanofin myöntämät tuet ja/tai maksut eivät vaikuta millään tavalla sellaisten terveydenhoitoalan ammattilaisten tekemiin lääkevalintoihin liittyviin päätöksiin, joiden kanssa vieras on kanssakäymisessä.
    Vieraan tulee noudattaa kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä sovellettavia lahjonnanvastaisia säännöksiä, lakeja ja/tai säädöksiä, joihin kuuluvat, niihin rajoittumatta, Yhdysvaltain Foreign Corrupt Practices Act (ulkomaiset lahjontakäytännöt) -laki, Yhdistyneen kuningaskunnan lahjonnanvastainen laki sekä OECD:n 17. joulukuuta 1997 päivätty sopimus ("lahjonnanvastaiset lait"), eikä vieras näin ollen suorita, lupaa tai tarjoa mitään maksuja tai mitään arvokasta sisältävää siirtoa (suoraan tai epäsuoraan) (i) kenellekään/millekään henkilölle, (ii) yhtiölle, (iii) järjestölle, (iv) yritykselle tai (v) julkiselle toimielimelle, (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta kaikki edellä mainittujen tahojen virkailijat tai työntekijät), jotka virallisessa toimessaan vapaaehtoisesti toimien ovat sellaisessa asemassa, että he voivat vaikuttaa, taata tai hankkia jotakin liiketoimintaa (ja/tai tarjota jotakin taloudellista tai muuta etuutta) Sanofille suorittamalla epäasiallisella tavalla julkisluonteista toimea tai liiketoimintaa, jonka tarkoituksena on julkinen tai kaupallinen lahjonta tai sen vaikutus, kiristyksen hyväksyntä tai siihen suostuminen, voitelurahojen tai muiden laittomien tai epäasiallisten keinojen antaminen liiketoiminnan hankkimiseksi tai säilyttämiseksi. Vieraiden tulee välittömästi ilmoittaa Sanofille, jos heidän olosuhteensa, tietoutensa tai tietämyksensä muuttuvat milloin tahansa siten, etteivät he pysty antamaan takuuta yllä mainituista asioista asianmukaisena aikana.